1  Úvod

Liečivá s obsahom antivaskulárneho endotelového rastového faktora (anti-VEGF) predstavujú inovatívnu liečbu neovaskulárnej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), ochorenia, ktoré je v rozvinutej časti sveta jednou z hlavných príčin praktickej slepoty.1,2 Na podávanie liečiv anti-VEGF bolo skúmaných niekoľko liečebných režimov, vrátane fixného dávkovania, podávania typu pro re nata a tiež liečebné režimy Treat and extend (TAE, podávanie a postupné predlžovanie intervalov medzi jednotlivými podaniami). Ak započítame faktory ako náklady a záťaž na pacienta, neexistuje jasná zhoda, ktorý režim dávkovania optimalizuje vizuálne a anatomické výsledky. Na základe nedávnych prieskumov vykonaných v rokoch 2014 a 2017 Americkou spoločnosťou retinálnych špecialistov (ASRS) používa väčšina oftalmológov na podávanie liečiv anti-VEGF pri liečbe VPDM režim TAE3.

2  Dôvody pre vypracovanie odporúčaní

Režim TAE je dávkovacia stratégia na liečbu VPDM vzhľadom na variabilnú podstatu ochorenia a individuálnu reakciu pacientov na supresiu VEGF. Existujú isté nezrovnalosti medzi závermi zrakových výsledkov pozorovaných v randomizovaných kontrolovaných skúšaniach a výsledkami z klinickej praxe. Dávkovací interval v režime TAE možno individuálne upraviť podľa funkčného stavu pacienta a jeho anatomických daností v závislosti na progresii ochorenia. Pre poskytovateľov môže byť TAE preferovaným režimom dávkovania na liečbu VPDM v porovnaní s inými režimami dávkovania, ako sú PRN a fixný režim.

Režim TAE umožňuje individualizovanú terapiu, ktorá bráni nadmernej aj nedostatočnej liečbe pacientov. Ako je dokázané v štúdii ALTAIR6, predĺženie intervalu o 4 týždne môže byť pre významnú skupinu pacientov postačujúce. Toto zároveň znamená menšiu záťaž pacientov a nákladovú efektívnosť. Na rozdiel od režimov dávkovania raz mesačne, hlavným prínosom režimu TAE je možnosť identif kácie pacientov, ktorí si nevyžadujú fixnú liečbu. Navyše, režim TAE môže minimalizovať výskyt progresie ochorenia so súčasnou maximalizáciou dlhodobých zrakových výsledkov oproti režimom PRN4. ALTAIR6 a ďalšie predošlé štúdie skúmajúce dávkovanie podľa režimu TAE zhodne vykázali pri použití liečiv anti-VEGF zisk písmen, ako aj celkové zníženie záťaže liečby a frekvencie návštev. V bežnej klinickej praxi dávkovanie použitím režimu TAE s predĺžením intervalu o 2 až 4 týždne môže byť postačujúce na monitorovanie a liečbu progresie VPDM u pacienta so súčasným minimalizovaním frekvencie liečby a nákladovosti.

3  Diagnostika

Odporúčané vyšetrovacie postupy pri diagnostike VPDM:

• stanovenie najlepšie korigovanej centrálnej zrakovej ostrosti na ETDRS optotype,

• meranie vnútroočného tlaku (VOT),

• vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou,

• vyšetrenie predného a zadného segmentu v mydriáze,

• optická koherentná tomografia a/alebo fluoresceínová angiografia a/alebo OCT angiografia,

• farebná fotografia fundu.

Liečba Treat and Extend......

(Plný metodický list čoskoro....)